Chùa Thiên Mụ (Huế) được xếp vào loại:di sản thiên nhiên.bảo vật

1

Di sản “Hoàng Thành Thăng Long” thuộc di sản nào dưới đây?

A.

Di sản văn hóa phi vật thể.

B.

Danh lam thắng cảnh.

C.

Di tích lịch sử.

D.

Di sản văn hóa vật thể thế giới.

2

Đờn ca tài tử Nam bộ thuộc loại hình di sản nào dưới đây?

A.

Di tích lịch sử.

B.

Di sản văn hóa vật thể.

C.

Danh lam thắng cảnh.

D.

Di sản văn hóa phi vật thể.

3

Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A.

Tôn giáo

B.

Mê tín dị đoan

C.

Tín ngưỡng

D.

Truyền giáo

4

Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?

A.

Di sản

B.

Di sản văn hóa

C.

Di sản văn hóa vật thể

D.

Di sản văn hóa phi vật thể

5

Di tích lịch sử – văn hóa là…?

A.

Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

B.

Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể

C.

Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.

D.

Công trình xây dựng, địa điểm và các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

6

Là sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?

A.

Di sản

B.

Di sản văn hóa

C.

Di sản văn hóa vật thể

D.

Di sản văn hóa phi vật thể

7

Là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là?

A.

Hội đồng nhân dân

B.

Chính phủ

C.

Viện kiểm sát

D.

Ủy ban nhân dân

8

Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời) được gọi là?

A.

Tín ngưỡng

B.

Công giáo

C.

Tôn giáo

D.

Mê tín dị đoan

9

Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là?

A.

Mê tín dị đoan

B.

Truyền giáo

C.

Tôn giáo

D.

Tín ngưỡng

10

Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch, trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm” thuộc nội dung của quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được bảo vệ.

B.

Quyền được giáo dục.

C.

Nhóm quyền tham gia.

D.

Quyền được chăm sóc.

11

Cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra gồm?

A.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân

B.

Chính phủ, Ủy ban nhân dân

C.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

D.

Quốc hội, Chính phủ

12

Hội đồng nhân dân do ai bầu ra?

A.

Học sinh, sinh viên

B.

Công an

C.

Ủy ban nhân dân

D.

Nhân dân

13

“Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng” là?

A.

Di sản thế giới

B.

Di sản thiên nhiên thế giới

C.

Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

D.

Di sản văn hóa

14

Tính đến thời điểm hiện tại ai là Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội?

A.

Nguyễn Đức Chung

B.

Chu Ngọc Anh

C.

Nguyễn Kim Sơn

D.

Đinh Tiến Dũng

15

“ Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng” là nội dung thuộc quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được chăm sóc.

B.

Quyền được giáo dục.

C.

Quyền được bảo vệ.

D.

Nhóm quyền tham gia.

16

Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là?

A.

Chính phủ

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

Quốc hội

D.

Ủy ban nhân dân

17

Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là?

A.

Tòa án nhân dân

B.

Ủy ban nhân dân

C.

Chính phủ.

D.

Viện kiểm sát

18

Di sản văn hoá gồm?

A.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

B.

Di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh

C.

Lễ hội, làn điệu dân ca truyền thống, trang phục truyền thống dân tộc

D.

Di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể

19

Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?

A.

Khoa học

B.

Tiết kiệm

C.

Sống và làm việc khoa học.

D.

Trung thực

20

Điều nào sau đây không đúng với di sản văn hóa phi vật thể?

A.

Là những sản phẩm được lưu giữ bằng chữ viết, tác phẩm văn học nghệ thuật, lễ hội…

B.

Là cảnh quan thiên nhiên có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.

C.

Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

D.

Là những sản phẩm được lưu truyền bằng trí nhớ, lưu truyền miệng, truyền nghề…

21

Việc làm nào sau đây vi phạm quyền được chăm sóc của trẻ em?

A.

Trẻ em được nuôi dạy để phát triển.

B.

Trẻ em được Nhà nước bảo vệ tính mạng, sức khỏe.

C.

Trẻ em được đến trường.

D.

Trẻ sinh ra bị bố mẹ bỏ rơi.

22

Ngày” Di sản văn hóa Việt Nam” là ngày nào?

A.

Ngày 20/9/1942

B.

Ngày 22/10/1943

C.

Ngày 23/11/1945

D.

Ngày 25/10/1944

23

Bộ máy nhà nước ta gồm mấy loại cơ quan?

A.

5

B.

3

C.

2

D.

4

24

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung quyền được giáo dục?

A.

Trẻ em có quyền được nuôi dạy để phát triển.

B.

Trẻ em có quyền được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao

C.

Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.

D.

Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí.

25

Hành vi nào sau đây cần lên án?

A.

Vứt rác đúng nơi quy định

B.

Công đức tiền xây dựng chùa

C.

Giữ gìn cảnh quan, khuôn viên nơi thờ tự

D.

Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.

26

Ủy ban nhân dân do ai bầu ra?

A.

Viện kiểm sát

B.

Công an

C.

Nhân dân

D.

Hội đồng nhân dân

27

Hành vi giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa?

A.

Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan chức năng

B.

Đập phá các di sản văn hóa

C.

Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã được xếp hạng

D.

Lấy cắp cổ vật về nhà

28

Ý kiến nào đúng trong các ý kiến sau đây về thực hiện sống và làm việc có kế hoạch?

A.

Chỉ cần có kế hoạch học tập, không cần các kế hoạch khác.

B.

Chỉ người lớn mới cần làm việc có kế hoạch, còn học sinh trung học cơ sở thì không cần.

C.

Khi đã có kế hoạch học tập và làm việc hợp lí thì phải quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch.

D.

Chỉ cần xây dựng kế hoạch, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

29

Ngày” Môi trường thế giới” là ngày nào?

A.

Ngày 5 tháng 7 hằng năm

B.

Ngày 5 tháng 6 hằng năm

C.

Ngày 5 tháng 5 hằng năm

D.

Ngày 5 tháng 4 hằng năm

30

Tính đến thời điểm hiện tại ai là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?

A.

Nguyễn Phú Trọng

B.

Phạm Minh Chính

C.

Chu Ngọc Anh

D.

Nguyễn Xuân Phúc

mk cần gâp.giup mình vơi ạ

Bài viết liên quan